کارگاه 3 روزه خورشیدی

سه شنبه 30 آبان 1396 ساعت 11:00

برگزاری کارگاه 3 روزه ساخت نیروگاههای خورشیدی

کارگاه 3 روزه خورشیدی

برگزاری کارگاه 3 روزه ساخت نیروگاههای خورشیدی

7 و 8 و 9 اردیبهشت 1396

در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان