تعیین زاویۀ شیب بهینۀ ماهیانه، فصلی، شش ماهه و سالانه کلکتورهاي خورشیدی تخت در کاشان

تعیین زاویۀ شیب بهینۀ ماهیانه، فصلی، شش ماهه و سالانه کلکتورهاي خورشیدی تخت در کاشان

شنبه 27 آبان 1396 ساعت 11:04

تعیین زاویۀ شیب بهینۀ ماهیانه، فصلی، شش ماهه و سالانه کلکتورهاي خورشیدی تخت در کاشان

جزئیات بیشتر